کلیپ-بحران پیری

یک پیش بینی برای آینده جمعیت کشور

آیا با افزایش جمعیت کشور موافقید؟

 

(Visited 34 times, 1 visits today)