پرفسورعلی کرمی-افشای بیوتروریسم

افشاگری دکتر علی کرمی درباره کشتارمردم ایران بابیوتروریسم! وعلت رشدناگهانی نازایی ،سرطان و بیماریهای کشنده درمیان ایرانیان.

ویدیو های پیشنهادی برای شما