ولایتی-پاسخ به، شیعه اختراع دوره صفویه!

در این برنامه دکتر ولایتی در خصوص القاء عده ای مبنی بر اینکه شیعه اختراع دوره صفویه است، بحث می کنند.

ویدیو های پیشنهادی برای شما