مناظره-بیانیه لوزان (محمدی-بهشتی پور)۹۴۰۱۱۷

حسن بهشتی‌پور و مهدی محمدی دو کارشناس مسائل بین‌المللی شب گذشته در شبکه خبر بیانیه هسته ای لوزان در سوئیس را بررسی نمودند.

صوت مناظره

(Visited 33 times, 1 visits today)