منادیان ولایت-ولایت فقیه۲

 

در این برنامه(منادیان ولایت) که از رادیو معارف پخش می گردد، مسئله ولایت فقیه از طریق پخش سخنرانی و یا صحبت با کارشناسان مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.

ویدیو های پیشنهادی برای شما