مستند-ناگفته هایی از نام هایی نه چندان دور

در این مستند که توسط سفیر کلیپ منتشر گردیده است، به چرایی نام گذاری مکان ها و نحوه برخورد ما با آنها پرداخته می شود.

این روزها آنقدر درگیر مشغله ها و گرفتاری هاییم که دیگر به اطرافمان توجهی نیست …

به نام ها، نشانه ها و خاطره ها …

هر گوشه ی شهر خاطره ای با خود حمل می کند و هر نام، یاد یک عمر گرانقدر را یاد آور می شود …

 

منبع: سفیر کلیپ

(Visited 27 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما