مستند بیوتروریسم دارویی آمریکا

شرکتهای داروسازی آمریکا فعالیتهای تحقیقاتی را به خارج مرزهای آمریکا انتقال داده اند و داروهای جدیدشان را روی مردم دیگر کشورها آزمایش میکنند

ویدیو های پیشنهادی برای شما