قطعه ای از مدارصفردرجه

در این قطعه از سریال، وضعیت اسف بار کشورمان، پس از اشغال بوسیله متفقین، نمایش می یابد.

(Visited 1003 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما