فرقه های سری-کابالا ۳/۲

قسمت دهم: کابالا (بخش سوم)

قرن ۱۶ در اروپای مسیحی با گسترش بی سابقه  کابالا همراه بود. در این زمان آثار کابالایی از جمله زُهَر ترجمه شدند و با ایجاد مکتب جدیدی اصول قبالا وارد مسیحیت شد و مسیحیان را در راستای منافع کابالیست ها قرار داد.به گفته معز هاس،استاد فلسفه یهود، اعتقاد مسیحیان به وجود نوعی یهودیت پاک در زمان مسیح سنگبنای کابالای مسیحی است.


اسحاق لوریا یکی از رهبران کابالاییست که اندیشه های او در کنار کتاب زهر یکی از دو منبع فکری کابالا به شمار می رود. او معتقد بود که درک گذشته افراد، میتواند راهگشای مسائل کنونی باشد.. لوریا معتقد بود که اولین کار خدا خلقت نبوده، بلکه عقب نشینی و ایجاد یک خلاء و ایجاد فضای مناسبی برای خلقت بوده است. کابالیستها خدا را نیازمند، دارای جسمی شبیه جسم انسان، دارای جنسیت مذکر و مونث میدانند و معتقدند که انسان می تواند بر فعالیت های خدا تاثیرگذاشته و دو نیمه مذکر و مونث اورا باهم پیوند زند. رمزی که در برابری ارزش عددی یهوه و آدم در زبان عبری نفهته است باعث شده که خدا را همان آدم کدمون یا انسان نخستین بدانند. در کتاب زهر داستان اخراج آدم و حوا از بهشت اینگونه است: خدا توسط آدم از بهشت اخراج شد و ما هنوز در بهشت هستیم اما آن را درک نکرده این . این ایده درست نقطه مقابل دیدگاه مذاهب دیگر که خدا را قادر و بی نیاز می دانند، قرار دارد. مهمترین مشخصه کابالا این است که شر را دارای وجود میدانند و برای آن قدرتی مستقل از خدا قائلند، درست بر خلاف ادیان ابراهیمی که شر را عدم وجود خیر میدانند.


درطول تاریخ یهود افراد زیادی ادعا کردند که منجی موعود هستند که از آنها میتوان به شبتای زوی که تحت تاثیر القائات ناتان غزه ای و پس از آن "نمود" درهند، "علی محمدباب" در ایران و "یاکوب فرانک" در شرق اروپا نام برد. شبتای به دلیل نقض آشکار دستورات تورات از جامعه یهود طرد شد و به اورشلیم پناه برد. او خود را منجی موعود و  راه نجات خود را مسلمان شدن ظاهری میدانست. پیروان او نیز مسلمان شدند و فرقه ای از یهودیان مخفی به نام "دیمه" به معنای برگشته و جدیدالاسلام را بنیان نهادند.در پس این ماجرا یهودیان ارتدوکس کابالا را نکته اصلی انحراف یهود قلمداد کردند. فرانک نیز فرقه ای را بنیان نهاد که به فرانکیسم شهرت داشت . آئین او بر پرستش ۳ خدا استوار بود" خدای خوب، برادرِ بزرگ و زن باکره.هردو آنها به دلیل انحرافات افراطی جنسی ، ترویج هرزه گی های جنسی، نارضایتی های مردم تبعید شدند.


فرانکیست ها رابطه نزدیکی با دونمه های عثمانی، فرقه ایلومیناتی و فراماسونری قرن ۱۸ داشتند که فعالیتهای مخربی علیه اسلام، مسیحیت کاتولیک انجام دادند و در ترویج ماده گرایی و مناسک جنسی نامشروع در اروپا نقش بسزایی داشتند.
در قسمت بعد به تاثیرِ فرقه ی کابالا برشکل گیریِ فرقه های سریِ امروزیِ هَمچون فراماسونری و شیطان گرایی خواهیم پرداخت.

(Visited 119 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما