فرقه های سری: خاستگاه فرقه های سری در دوران باستان ۱

قسمت دوم: خاستگاه فرقه های سری در دوران باستان

بعضی از فرقههای سرّی، با دایر نمودن شُعَبات مختلف، سعی میکنند فرقهی خود را گسترش دهندو چنان قدرت میگیرند که از مرز شهر و کشورِ خود فراتر رفته و جهانی میشوند.، آنها مراکزی را تحتِ پوششِ فرقهی خود دایر میکنند تا به امور خیریه بپردازند. در این مرحله است که فرقه برخی نمادها و نشانههای سرّیِ خود را فاش میکند. فراماسونری مهمترین و معروفترین شبکهی بسیار سرّیِ جهانی است که با فرقهها و گروههای زیادی متحد شده است.


در این فرقه، مراسمی برای عضو جدید برگزار میشود که در آن مراسم، شخص، به صورتِ نمادین، دوباره متولد میشود.


ریشه و خاستگاه شکلگیری فراماسونری به تمدن های باستانی خصوصا مصرِ باستان برمیگرددمصر، یکی از کشورهای بسیار معروفِ جهانِ باستان بود که تمدنی بزرگ و حکومتهایی مقتدر داشت. مصریان، از مراحلِ مختلفِ ادیانِ ابتدایی گذر کردند و به خدایان محلّی روی آوردند که معمولاً به شکل حیوانات اهلی و وحشی بودند و پرستشِ فرعونها و خدایانِ اساطیری نیز در بین آنان معمول بود.مهمترین حامیانِ رژیمِ فرعون، طبقهی کاهنان، یا همان ساحران، بودند


کاهنان انجمنی سرّی تشکیل داده بودند و از قوانین و مراسمِ خاصی پیروی میکردند. آنان از صمیمِ قلب، سوگند یاد میکردند که تعلیمات را از بقیهی مردم، مخفی نگه دارند. کاهنان، در حفظِ اسرار، به قدری دقت به خرج میدادند که ما از شعائر و معتقداتِ آنان، کمتر اثری در دست داریم؛ به طوری که دیگران هم هراس داشتند که دربارهی این اسرار، خبری گزارش دهند. 

(Visited 87 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما