غبار – رسانه های بیگانه در ۱۳۸۹

این برنامه کاری از گروه شبکه سیاسی شبکه یک سیما می باشد به بررسی نحوه انعکاس وقایع مهم سال ۱۳۸۹ در رسانه های بیگانه می پردازد.

(Visited 34 times, 1 visits today)