غارت آمریکایی،خرید ایرانی

ابتدای این فیلم مربوط است به شبکه CNN که به تمسخر صف های خرید مرغ در ایران می پردازد و در ادامه حمله مردم آمریکا به سمت فروشگاه ها در جمعه های سیاه که یکی از نشانه های اصلی وجود تبعیض در جامعه سرمایه داری آمریکا است، نمایش یافته.

(Visited 85 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما