طنز سیاسی-دکتر سلام ۱۳۶

طنز سیاسی دکتر سلام کاری از بنگاه خبرپراکنی دانشجو

روایت موسیقیایی مذاکرات!

ویدیو های پیشنهادی برای شما