صوت مناظره (محمدی-بهشتی پور)

حسن بهشتی‌پور و مهدی محمدی دو کارشناس مسائل بین‌المللی شب گذشته در شبکه خبر بیانیه هسته ای لوزان در سوئیس را بررسی نمودند.

فیلم مناظره

(Visited 49 times, 1 visits today)