سیاست خارجی و رسانه

میهمانان : آقایان رامین مهمانپرست و سید محمد مرندی موضوع : در این قسمت مجری برنامه به همراه میهمانان محترم به بحث درباره نقش رسانه در حوزه سیاست خارجی و علمکرد رسانه های غربی در این حوزه می پردازند.

(Visited 22 times, 1 visits today)