راه و بیراه-سینما بازوی رسانه ای جریانهای شبه معنوی نوظهور۲

در این برنامه(راه و بیراه) که از رادیو معارف پخش می گردد، استاد قهرمانی به ادامه بررسی سینما بازوی رسانه ای جریانهای شبه معنوی نوظهور می پردازند.

ویدیو های پیشنهادی برای شما