داغ هجران

دلا امشب به سـر دارم هــوای کــوی جانــان را
                                                  بسی شــوق سفـــر دارم زدایم داغ هجــــران را
به بــاغ خاطــرم امشب نشستــه گـــرد غمهایم
                                                         زدانـــه دانــه اشکم کنـم من یــــاد زهـــرایم
زکوچه کوچه کوفه میـــان دیـــده ام خون است
                                                     غم نــامردمیهـایش به دریـــای دل افـزون است
خدایـا طالب وصلم تو بستـــان جـان حیــــدر را
                                                        ز درد آسـوده خاطــر کن تو بن عم پیمبـــــر را
چه ســازم در میــان این همــه نـــامهربانیهـــا
                                                     میــان کینـــه های شعلــه خیز و سرگرانیهــــا
الهــی مرتضــی را زیـن مصیبتهـــا تو یاری کن
                                                     علـی را زیـن همـه انـدوه و غم جانا تو یاری کن
تسلــی از نسیـــم یـــار میخواهـــد دل تنگم
                                                         وصـال دور از اغیــــــار میخواهـــــد دل تنگم
امام راستیــن را نالـــه از هجـــران جانکاه است
                                                    ازاین هنگامه دلهـا را غریــو نــاله همـــراه است
دلم می خواهــد امشب با علـی همــراز دل گردم
                                                     میان مـوج خــون با مرتضـی همســـاز دل گردم
علی جان، مـی روی امـــا یتیمــان تــو میدانند؟
                                                     چه شبهــا را که بعـد از تــو  غریب و زار میمانند
علی جان، مـی روی و کوفـــه درسوگ تو میمیرد
                                                      فضـــای کوچه هــایش را غم داغ تــو می گیرد
مــرو ای مرد مردستـان که جــان و پیکرم سوزد
                                                         کنم هــرگاه یـاد تو زغم بــال و پـــرم ســـوزد
به وقت مرگ سـردادی نـــوای عشـق را از جان
                                                       بحق فزت و رب الکعبه را گفتـــی تو با جـانــان
تو رفتـی تاکه از صحـــرا نــــوای نــاله برخیزد
                                                     زچشم نخـل نخلستــان زغم خـون بر زمین ریزد
تو رفتـی تا که چـــاه غصه هـایت خـون دل بارد
                                                         غریبــی تو را تـاحشــر انـــدر دل نهــــان دارد
گرفتــه دربغـل زانـــوی غم را زینب کبـــــری
                                                        چــو بــاران اشک می بــارد ز دردِ فرقت بــابــا
چه بگذشت برحسیـن ومجتبـی زین غم نمی دانم
                                                     چه آمــد بر ســرطفلان از ایـن مــاتم نمی دانم
دریــغ و درد پژمردنــد ســرو بــــاغ  ایمــان را
                                                    زدننـد بر خرمن هستــی شـــرار داغ هجــران را

(Visited 564 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما