جنگ بسنی و هرزگوین

میهمانان : آقایان سعید قاسمی و حسین بهزاد موضوع : در این برنامه آقای طالب زاده به همراه میهمانان محترم برنامه به بحث درباره جنگ بوسنی و ناگفته های آن می پردازند.

(Visited 141 times, 1 visits today)