جریان نئولیبرالی که با دولت سازندگی آشکار شد، ظالمانه‌ترین مدل اقتصادی را حاکم بر کشور کرد

(Visited 102 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما