ترور رفیق حریری – در جستجوی کدام حقیقت؟

میهمانان : آقایان محمد محمدی نجات , تری میسان موضوع : این قسمت از برنامه به موضوع دادگاه ترور رفیق حریری و اهداف دولتهای غربی در پش پرده آن می پردازد.

(Visited 28 times, 1 visits today)