تحلیل برجامی مشاور وزیرخارجه خاتمی

تحلیل شنیدنی استاد روابط بین الملل که سال۸۸ به موسوی و۹۲ به روحانی رأی داده، از #برجام و ماجرای ایرباس

🔻دکتر نوبری،فعال ستاد #میرحسین_موسوی، سفیر اسبق ایران درشوروی ومشاور ویژۀ وزیرخارجۀ #خاتمی

(Visited 49 times, 1 visits today)

ویدیو های پیشنهادی برای شما