تبیین بیانیه گام دوم انقلاب

خودسازی در گام دوم چگونه خواهد بود؟ مساجد از این پس به چه صورت باید اداره شود؟

(Visited 34 times, 1 visits today)