اسلام رحمانی یا لیبرالیسم!

روایتی کوتاه از دو دیدگاه رهبری و روحانی از اسلام رحمانی

منبع: روشنگری

(Visited 35 times, 1 visits today)