احکام عقیقه فرزندان

وقتی که خدا فرزندی به انسان میدهد مستحب است که در روز هفتم او را عقیقه کند – عقیقه یعنی اینکه برای فرزند حیوانی که شرائط قربانی را دارد ذبح کنی – کلیپ های آموزشی موج احکام

(Visited 101 times, 1 visits today)